Cách cài JAVA 8 (JDK/JRE 8u111) trên CentOS/RHEL, Fedora


Bài viết này mình xin trình bày các cài Java 8 trên CentOS/RHEL hay Fedora.

Downloading Latest Java Archive

Bạn có thể download bản Java SE Development Kit 8 mới nhất tạiofficial download page  hoặc sử dụng commands để download.

For 64Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-x64.tar.gz"

# tar xzf jdk-8u111-linux-x64.tar.gz

For 32Bit

# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u111-b14/jdk-8u111-linux-i586.tar.gz"

# tar xzf jdk-8u111-linux-i586.tar.gz

Install Java with Alternatives

Sau khi giải nén file Java đã down về trước đó, ta cần cài đặt để sử dụng version mới hơn của Java thông qua alternatives với các lệnh sau đây:

# cd /opt/jdk1.8.0_111/
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_111/bin/java 2
# alternatives --config java


There are 3 programs which provide 'java'.

 Selection  Command
-----------------------------------------------
* 1      /opt/jdk1.7.0_71/bin/java
 + 2      /opt/jdk1.8.0_45/bin/java
  3      /opt/jdk1.8.0_91/bin/java
  4      /opt/jdk1.8.0_111/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 4

Kết quả trả về các selection này sẽ phụ thuộc vào máy của bạn nhé. Sau khi bạn chọn phiên bản JAVA nào muốn install, thì đến thời điểm này, JAVA sẽ thực sự được install vào máy của bạn rồi. Tiếp theo tiến hành thiết lập javac và jar:

# alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_111/bin/jar 2
# alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_111/bin/javac 2
# alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_111/bin/jar
# alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_111/bin/javac

Check Installed Java Version

Bây giờ thì check phiên bản JAVA đã được cài vào nhé

root@tecadmin ~# java -version

java version "1.8.0_111"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.111-b14, mixed mode)

Configuring Environment Variables

Tiến hành thiết lập biến môi trường cho JAVA nhé.

  • Setup JAVA_HOME Variable
# export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_111
  • Setup JRE_HOME Variable
# export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_111/jre
  • Setup PATH Variable
# export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_111/bin:/opt/jdk1.8.0_111/jre/bin

Rồi, coi như xong rồi đó. 😀

 

 

Advertisements