Spring là gì ? Ưu điểm của Spring Framework ?


Giới thiệu về Spring Framework

Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java.

Spring là một framework nhẹ. Nó có thể được dùng như một framework của frameworks vì nó cung cấp hỗ trợ khác nhau frameworks như Struts, Hibernate, Tapestry, EJB, JSF vv..

Các framework, trong ý nghĩa rộng hơn, có thể được định nghĩa như là một cấu trúc mà chúng ta tìm thấy giải pháp của nhau các vấn đề kỹ thuật.

Spring framework bao gồm một số modules như IOC, AOP, DAO, Context, ORM, WEB MVC vv.. Các modules này sẽ được tìm hiểu trong các phần tiếp theo.

spring

Ưu điểm của Spring Framework.

 1. Lightweight và very little overhead trong việc phát triển ứng dụng của bạn.
 2. Dependency Injection hoặc Inversion of Control được sử dụng để giúp các component tách rời, độc lập với nhau. Spring container sẽ giúp gắn kết những components này lại với nhau theo đặc tả business của bạn.
 3. Spring IoC container quản lý vòng đời của Spring Bean và các cấu hình của project chẳng hạn như JNDI lookup.
 4. Spring MVC framework được sử dụng cho phát triển ứng dụng web rất dễ dàng với việc hỗ trợ rất tốt các tính năng web services, json,…
 5. Hỗ trợ quản lý transaction, JDBC operations, File uploading, Exception Handling,… rất dễ dàng bằng cách cấu hình được rút gọn, thay vào đó là sử dụng annotation hoặc spring bean configuration file.
 6. Và một vài ưu điểm khi sử dụng Spring framework:
 7. Làm giảm đi sự phụ thuộc giữa các components khác nhau của ứng dụng, Spring IoC container làm nhiệm vụ khởi tạo resources hoặc beans và “tiêm – inject” chúng theo sự phụ thuộc khác nhau.
 8. Thực hiện unit test case rất dễ bởi vì business logic của bạn không có sự phụ thuộc trực tiếp. Việc thực hiện chỉ là viết test configuration và inject mock bean cho các mục đích test khác nhau.
 9. Làm giảm đi khối lượng code rất nhiều, chẳng hạn như việc khởi tạo đối tượng, open/close các resources,…
 10. Spring framework chia thành nhiều module riêng biệt, do đó việc sử dụng các features trong Spring framework rất tự do… Ví dụ như ứng dụng không sử dụng tính năng transaction, thì không cần thiết phải thêm dependency này vào.
 11. Spring framework hỗ trợ hầu hết các tính năng của Java EE, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Nguồn: Vnfit.com

4 bình luận về “Spring là gì ? Ưu điểm của Spring Framework ?

Đã đóng bình luận.