Lốc cốc, lốc cốc


Lốc cốc, vậy là  đã 5h chiều. Một ngày  vô  tích sự. Mà cần gì hôm nay, hôm  nào chả  vậy = )) Hôm  nay  note lại mấy cái  namekara nihongo kaiwa.