N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 5


Bài viết được cóp nhặt từ các anh chị trong nhóm きっと勝つ N2 - MIMIKARA OBOERU 49. ~にあたって/あたり a. Ý nghĩa: Làm… như một sự chuẩn bị trước khi ~/ Làm… trong bối cảnh đặc biệt nào đó b.Liên kết: 名詞/動詞の辞書形 新しい仕事を始めるにあたり、叔父に100万円借りた。 Trước khi bắt đầu công việc mới, tôi đã vay chú tôi 100 vạn … Continue reading N2 – MIMIKARA OBOERU 文法 PHẦN 5

Advertisements